Get Adobe Flash player

นายวีระพงษ์  ทาระขจัด
นายก อบต.สร้างมิ่ง

Web linkประชาสัมพันธ์ยื่นชำระภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี  
ยื่นแบบฯชำระภาษีประจำปี 2558


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558

ภาษีป้าย                            ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2558

ภาษีบำรุงท้องที่               ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน 2558

ติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง อบต.สร้างมิ่ง 
โทรศัพท์และโทรสาร. 045 782 987

ค้นหาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายสุนา    นามษร
ปลัด อบต.สร้างมิ่ง

เวลา ณ ตอนนี้

Contribute!
Books!
Shop!