Get Adobe Flash player

นายวีระพงษ์  ทาระขจัด
นายก อบต.สร้างมิ่ง

Web linkประวัติ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร   
      ก่อตั้งเมื่อ.....

นายสุนา    นามษร
ปลัด อบต.สร้างมิ่ง

เวลา ณ ตอนนี้

Contribute!
Books!
Shop!