Get Adobe Flash player

นายวีระพงษ์  ทาระขจัด
นายก อบต.สร้างมิ่ง

Web linkประชาสัมพันธ์ยื่นชำระภาษี

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  ขอเชิญผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี  
ยื่นแบบฯชำระภาษีประจำปี 2558


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2558

ภาษีป้าย                            ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2558

ภาษีบำรุงท้องที่               ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี  ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 เมษายน 2558

ติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลัง อบต.สร้างมิ่ง 
โทรศัพท์และโทรสาร. 045 782 987

ความรู้สู่อาเซียน

                อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ  10  ประเทศ   ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วย  ความร่วมมืออาเซียนเห็นชอบ ให้จัดตั้ง  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)    คือ   เป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   มีจุดเริ่มต้นโดยประเทศไทย   มาเลเซีย และฟิลิปปินส์   ได้ร่วมกันจัดตั้ง   สมาคมอาสา (Association of South East Asia) เมื่อเดือน ก.ค.2504   เพื่อการร่วมมือกันทาง เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  แต่ดำเนินการ ไปได้เพียง 2 ปี ก็ต้องหยุดชะงักลง  เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่างประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย จนเมื่อมีการฟื้นฟูสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างสองประเทศ 
             จึงได้มีการแสวงหาหนทางความร่วมมือกันอีกครั้ง และสำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) ในปีนั้นเองจะมีการเปิดกว้างให้ประชาชนในแต่ละประเทศสามารถเข้าไปทำงานในประเทศ  อื่น ๆ ในประชาคมอาเซียนได้อย่างเสรี   เสมือนดังเป็นประเทศเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม: ความรู้สู่อาเซียน

ประวัติ อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างมิ่ง  อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร   
      ก่อตั้งเมื่อ.....

ค้นหาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายสุนา    นามษร
ปลัด อบต.สร้างมิ่ง

เวลา ณ ตอนนี้

Contribute!
Books!
Shop!